Τομείς απασχόλησης
Ιδιαίτεροι Τομείς απασχόλησης:

Η διεθνής δικηγορική εταιρία Μαουσίδου είναι εξειδικευμένη στο οικονιμικό δίκαιο με ιδιαίτερη επικέντρωση στίς μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις απο την Ελλάδα και Γερμανία.

Ιδιαίτεροι τομείς απασχόλησεις για επιχειρήσεις:
 1. Εταιρικό δίκαιο
 2. Δίκαιο ίδρυσης και μετατροπής επιχείρησης
 3. Εμπορικό δίκαιο
 4. Δίκαιο συμβολαίων
 5. Ενοχικό δίκαιο
 6. Εργατικό δίκαιο
 7. Τραπεζικό δικαιο
Συμβουλεύουμε και αντιπροσωπεύουμε δικαστικά όχι μόνο επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Για ιδιώτες προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ακόλουθους τομείς:

 1. Κληρονομικό δίκαιο
 2. Οικογενειακό δίκαιο
 3. Δίκαιο ακινήτων
 4. Δίκαιο ενοικίων
 5. Ενοχικό δίκαιο
 6. Συγκοινωνιακό δίκαιο
 7. Ποινικό δίκαιο
Copyright © heidelberg-rechtsanwalt.info 2016